NATIONAL ACADEMY OF ART

Bulgaria
4
A 11

Специалност „Резба“

Обучението в специалността следва традициите в българското изкуство, които имат дълбоки корени. Голямото разнообразие на приложение на творческата дейност на художника, завършил специалност „Резба“, изисква специфични познания в различни области. Необходимо е усвояването на основни спомагателни дисциплини, които позволяват на специалистите сами да решават многообразни проблеми в художествено-творческата дейност, включваща самостоятелно проектиране и създаване на художествени произведения, научноизследователска, консултантска, организационно-управленска и други дейности.

Придобилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ са подготвени за индивидуална творческа работа и за създаване на художествени произведения в областта на пластичните изкуства. Те притежават необходимите знания и практически умения за проектантска и конструкторска дейност в областта на интериора и мебелния дизайн, на предмети на бита и екстериорната пластика, както и за преподавателска дейност в школи, курсове и средни училища, ако са завършили II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“.

Контакти

Features